Chi bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐUK ngày 28/10/2021 của Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận về việc kiểm điểm tự phê bình và phê phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021; Hướng dẫn số 32-HD/ĐUK ngày 28/19/2021 của Đảng ủy khối về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng tiên và tập thể, cá nhân cấp ủy các cấp.

Ngày 22-23/11/2021 Chi bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng tiên và tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ Cục năm 2021 tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh với sự tham gia của Cấp ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ.

Hội nghị được tổ chức thành 03 Tổ đảng, dưới sự chủ trì của đ/c Trần Minh Khoa - Bí thư Chi bộ (Tổ đảng số 1), đ/c Phạm Đức Thuần - Phó Bí thư Chi bộ (Tổ đảng số 2), đ/c Trương Văn Thương - Chi ủy viên Chi bộ (Tổ đảng số 3).

Ảnh Sinh hoạt Chi bộ cuối năm tại tổ đảng số 3

Tại hội nghị, Tập thể cấp ủy đã tiến hành kiểm điểm, đảng viên các Tổ tham gia góp ý Tổ chức cơ sở Đảng, Kiểm điểm Đảng viên và lấy phiếu biểu quyết xếp loại đảng viên năm 2021.

Tập thể cấp ủy kiểm điểm trên các mặt công tác: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của cấp uỷ, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có); Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc;  Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng; Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

Góp ý Tổ chức cơ sở Đảng trên phương diện công tác tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ và lãnh đạo xây dựng Chi bộ, Chính quyền, đoàn thể, Công đoàn cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát,… và cho ý kiến xếp loại Chi bộ năm 2021. 100% đảng viên tham dự hội nghị tại các Tổ đảng thống nhất xếp loại Chi bộ Cục năm 2021: Chi bộ trong sạch, vững mạnh.  

Kiểm điểm Đảng viên trên các mặt công tác như thực hiện nhiệm vụ Đảng viên; Nhiệm vụ Chi bộ giao trong năm; Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,... Sau đó, hội nghị tiến hành lấy phiếu biểu quyết xếp loại đảng viên năm 2021, kết quả 23/23 đảng viên được xếp loạị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 05/23 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết quả cuộc hội nghị trên là cơ sở để cấp ủy Chi bộ Cục họp biểu quyết xếp loại Chi bộ năm 2021./.

Lê Thị Chỉnh – Chi ủy viên, Trưởng phòng TC-HC, Ủy viên BCH CĐCS Cục
Cục QLTT Ninh Thuận