Cục Quản lý thị trường Ninh Thuận điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Điều chỉnh đưa ra khỏi kế hoạch kiểm tra 211 cơ sở kinh doanh theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid – 19.

Căn cứ công văn số 2207/TCQLTT-TTKT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Tổng Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 13/10/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 403/QĐ-CQLTT về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021. Theo đó, quyết định điều chỉnh đưa ra khỏi kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đối với 211 cơ sở kinh doanh và điều chỉnh nội dung kế hoạch kiểm tra đối với 01 cơ sở kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế và quan điểm chỉ đạo của Chính phủ.

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây./.

TK
Cục QLTT Ninh Thuận