Chính sách

Cục Quản lý thị trường Ninh Thuận điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Điều chỉnh đưa ra khỏi kế hoạch kiểm tra 211 cơ sở kinh doanh theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid – 19.