Hoạt động

Chi bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐUK ngày 28/10/2021 của Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận về việc kiểm điểm tự phê bình và phê phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021; Hướng dẫn số 32-HD/ĐUK ngày 28/19/2021 của Đảng ủy khối về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng tiên và tập thể, cá nhân cấp ủy các cấp.